?

Log in

No account? Create an account
 
 
23 May 2017 @ 01:23 pm
Černiachovskis ir Vasilevskis Vilkaviškyje  
Tyrinėdamas mūšį dėl Vilkaviškio netikėtai aptikau apie jį įdomią detalią dar giliame sovietmetyje (1970 m.) išleistoje I.Peresypkino atsiminimų knygoje „...o mūšyje dar svarbiau“. Šios knygos penkioliktame skyriuje rašoma.

Накануне наступления командующий фронтом И. Д. Черняховский переехал в район Вилькавишкис. Вместе с ним отправились и мы. Наблюдательный пункт располагался так близко от переднего края, что дорога к нему обстреливалась пулеметным огнем противника, а сам НП подвергался огню из минометов даже небольшого калибра. [...]
Началось наступление наших войск. Черняховский, Василевский, несколько генералов и я поднялись на чердак окрашенного почему-то белой краской двухэтажного дома на западной окраине Вилкавишкис и стали наблюдать за действиями наступавших войск. В железной крыше этого здания были сделаны щели, позволявшие наблюдать за боем.
После артиллерийской подготовки пехота поднялась и пошла в атаку. Поле боя с высоты двухэтажного здания, находившегося на пригорке, просматривалось очень хорошо.


Vertimas.

Puolimo išvakarėse fronto vadas I.D.Černiachovskis pervažiavo į Vilkaviškio rajoną. Su juo išvykome ir mes. Stebėjimo punktas buvo taip arti priešakinių linijų, kad į jį vedantį kelią priešininkas apšaudė iš kulkosvaidžių, o pats stebėjimo punktas buvo buvo apšaudomas iš net nedidelio kalibro minosvaidžių [...]
Prasidėjo mūsų kariuomenės puolimas. Černiachovskis, Vasilevskis, keletas generolų ir aš užlipome į kažkodėl baltais dažais nudažyto miesto vakariniame Vilkaviškio pakraštyje esančio pastato palėpę ir pradėjome stebėti mūsų puolančios kariuomenės veiksmus. Šio pastato geležiniame stoge buvo padaryti plyšiai, leidžiantys stebėti mūšį.
Po artilerinės parengties pėstininkai pakilo į ataką. Mūšio laukas iš dviaukščio namo, esančio ant kalnelio, matėsi labai gerai.


Bandome analizuoti tekstą – konkrečiai kada (mėnesis, diena) tai vyko ir koks namas minimas.

Trumpai prisiminkime 1944 m. mūšio dėl Vilkaviškio istoriją.
Rugpjūčio 2 – vokiečiai išstumiami iš miesto.
Rugpjūčio 9 – vokiečiai kontratakuoja (Grosdoičlandas apeina miestą iš pietų, pietryčių, tankų mūšis miesto rytiniame pakraštyje) ir susigrąžina miesto kontrolę.
Rugpjūčio 17 – miestą galutinai užima Raudonoji Armija.

Mano manymu, atsiminimų tekste kalba eina apie laikotarpį nuo rugpjūčio 2 iki rugpjūčio 9, kai miestą pirmą kartą buvo užėmusi Raudonoji Armija ir nesėkmingai buvo bandoma vokiečius atakuoti toliau.

O gal galima nustatyti iš kokio konkrečiai namo pastogės mūšį stebėjo Černiachovskis ir Vasilevskis? Pabandykim. Kandidatai yra trys.

Pirmas jų – Vilkaviškio pradinė mokykla. Ir „prie Smetonos“, ir sovietmečiu, ir dabar tame pastate – pradinė mokykla. Ir man teko tą mokyklą lankyti 1965 – 1969 metais. Gerai atsimenu, kad tuomet mokyklos sienoje dar buvo galima matyti kulkų ar skeveldrų žymes.Antras kandidatas – dabartinė Vilkaviškio poliklinika. Sovietmečiu ten buvo ligoninė, prieškaryje – senelių namai.Ir vienas, ir kitas pastatas vargu ar galėjo būti atsiminimuose minimu pastatu. Nors abu jie yra prieškariniai dviaukščiai, bet: jie abu stovi ne ant kalvos, o pakankamai žemoje vietoje; mūšio eigą net iš jų pastogių vargu ar būtų galima stebėti dėl galimai vaizdą užstojančių paupio ir senųjų žydų kapinėse augusių medžių; ir abu jie yra pernelyg toli nuo tuometinės fronto linijos, kad juos galėtų pasiekti kulkosvaidžių ugnis.

Taigi, pats tinkamiausias, mano manymu, „kandidatas“ yra dabartinėje Pietario gatvėje (tarpukariu ši gatvė vadinosi Malūno gatve) stovintis namas. Tarpukariu ten buvo apskrities ligoninė, sovietmečiu – Siuvimo fabriko bendrabutis (vietiniai jį vadino „manaškynu“), o dabar ten tikriausiai privatizuoti butai.Namas ant nedidelės kalvelės, nei tada, nei dabar vaizdo į vakarus neužstoja medžiai, o ir iki tuometinės fronto linijos pakankamai arti.

2017.10.10. papildymas

Deja, mano versiją, kad fronto stebėjimo punktas buvo dabartinėje Pietario gatvės pradžioje stovinčiame name sugriovė to meto vokiečių darytos aerofotonuotraukos - jose šis namas yra neblogai matomas, bet ... be stogo. Gal gaisras, gal artilerijos sviedinys pataikė, kas ten dabar žino.
Sakysite - gal tas namas buvo sugriautas, o gal stogas nudegė mūšio metu? Kaip mėgsta sakyti vienas didelis prekybcentris - apie viską pagalvota. Skaitome aukščiau minėtą knygą toliau.

Grįždami atgal mes vėl pamatėme baltą namą, kurio palėpėje buvo per artilerijos parengtį. Tarp kitų šio nedidelio miestelio pastatų šis išsiskyrė savo akinančiu baltumu ir buvo matomas iš toli. Ir tada aš pagalvojau, kodėl taip neatsakingai šis namas buvo panaudotas fronto vado stebėjimo punktui. Gerai, kad viskas baigėsi laimingai, o užteko vokiečiams paleisti du – tris sviedinius į šį gerai matomą orientyrą. Kas būtų buvę tada ?

Taigi - mūšio metu namas nebuvo nei sugriautas, nei jo stogas nudegęs. Tenka ieškoti kito kandidato... Štai jis.Vakarinis miesto pakraštys, ant kalvelės, dviaukštis, bent tais laikais pietvakarių kryptimi turėjo būti geras matomumas. Tiek rugpjūčio, tiek rugsėjo aerofotonuotraukose jis su sveiku stogu...
Vilkaviškiečiai nesunkiai atpažins prie ligoninės kitoje gatvės pusėje esantį pastatą. Vyresnės kartos gyventojai būtinai išdidžiai pridės - tai buvusi skerdykla.
Dabar tas pastatas autentikos turi nedaug - aptrupėjęs tinkas, langai plastikiniai, kaip kokiomis dėlėmis aplipęs įvairiausios paskirties šiuolaikiniais priestatais. Ir skelbimas lange - "Patalpų nuoma". Gal kam reikia?