?

Log in

No account? Create an account
 
 
02 February 2017 @ 07:18 pm
Knygų mugė. M.Soloninas.  
Į knygų mugę pristatyti savo paskutinės knygos „Galutinė diagnozė“ vertimo į lietuvių kalbą atvyksta M.Soloninas.Simboliška. Pirmą kartą į knygų mugę M.Soloninas atvyko 2010 metais pristatyti savo pirmosios knygos „Birželio 22-oji. Katastrofos anatomija“ vertimo į lietuvių kalbą. Su šiokia tokia nostalgija prisimenu ir tą knygų mugę, ir tą knygą. Gal dėl to, kad tada pirmą kartą buvau Knygų mugėje, o ir prie knygos išleidimo teko pridėti ranką – konsultavau vertėją. Tada pirmą kartą įsitikinau, kad vertėjams – literatams sunkoka su militaristiniais terminais...
Tada, prieš aštuonis metus, skaitant vertimo rankraštį akis užkliuvo už keleto klaidų bei netikslumų. Dėl jų teko rimtai „susikibti“ su PAČIU ponu Marku jo asmeninėje svetainėje .

Pirma vieta. Žydų žudynės Kaune 1941 m.birželio pabaigoje. Štai kaip skamba ta vieta knygos originale.

[...]в Каунасе 4000 евреев были забиты ломами или утоплены.[...]

Štai taip. Kaune žydai, pasak pono Marko, buvo žudomi išimtinai dviem būdais – arba nuskandinami, arba užmušami laužtuvai (matomai tuos, kurie mokėjo plaukti - juodas jumoras). Išreiškus pasipiktinimą tokiomis... (kaip čia švelniau išsireiškus)... pievomis, autorius matomai pasikonsultavo su leidėju ir, vengiant galimo triukšmo, lietuviškoje knygos versijoje teiginys buvo gerokai sušvelnintas.

Per pogromus Kaune iki birželio pabaigos žvėriškai buvo nužudyta daugiau nei 4000 žydų.

Tačiau teiginys buvo sušvelnintas tik lietuviškoje versijoje, kituose knygos leidimuose rusų kalba žydai Kaune ir toliau žudomi išimtinai tais dviem minėtais būdais. Jei kam įdomu, tas pats teiginys yra ir 2012 metų rumuniškame knygos vertime.

[...]în Kaunas, 4000 de evreiau fost omorâti în bătaie cu răngile sau înecați[...]

Kita vieta. Ilgai ir kantriai M.Soloninui reikėjo įrodinėti pirmos klasės aritmetikos veiksmus. Štai citata iš originalaus teksto.

Не вполне ясен вопрос с наличием на вооружении 5-й танковой дивизии тяжелых танков КВ.
В большинстве источников о них ничего не сказано, но, с другой стороны, известно, что всего на вооружении 3-го МК уже в конце апреля 1941 г. числилось 78 танков КВ [180]. Тяжелые танки могли быть только на вооружении двух танковых дивизий корпуса (2-я тд и 5-я тд). Даже если предположить, что 2-я танковая дивизия была полностью укомплектована танками КВ до штатной нормы (63 единицы), то и в этом случае «на долю» 5 тд должно было остаться как минимум 15 тяжелых КВ. Если же исходить из приведенных в весьма авторитетном источнике [8] данных о наличии на вооружении 2-й танковой дивизии 51 танка КВ, то чисто арифметически в составе 5-й танковой должно было оказаться 37 танков КВ.


78 – 51 = 37 ???
Pasigiriant – mano kantrybė davė vaisių. Lietuviškoje versijoje klaida buvo ištaisyta ir citatos pabaiga skamba štai taip.

[...]tai, skaičiuojant aritmetiškai, 5-ojoje tankų divizijoje turėjo būti 27 tankai KV.[...]

Bet tai tik aritmetika, matematikoje dar yra algebra, o kur dar aukštoji matematika... Bet apie tai vėliau.
Ir paskutinė vieta. Knygos 219 psl. Ilgoka citata. Citatoje pajuodinta mano.

Tad tikri duomenys apie Raudonosios armijos tankų parko techninę būklę žinomi nebent tik nuo 1993 m. lapkričio, kai leidinyje „Vojenno-istoričeskij žurnal“ Nr.11 paskelbta žinoma N.Zolotovo ir S.Isajevo publikacija „Buvo parengti kovai“. Jos autoriai atskleidė ir tą iš tiesų įmantrų būdą, kuriuo daugelį metų buvo falsifikuojama. Mat, remiantis 1940 m. sausio 10 d. SSRS gynybos liaudies komisaro įsakymu, buvo numatyta šarvuotąją techniką skirstyti į penkias kategorijas:
1.Nauja, nenaudota ir visai tvarkinga, tinkama naudoti pagal tiesioginę paskirtį.
2.Naudojama, visai tvarkinga ir tinkama naudoti pagal tiesioginę paskirtį.
3.Remontuotina apygardos dirbtuvėse (vidutinis remontas).
4.Remontuotina centrinėse dirbtuvėse ir gamyklose (kapitalinis remontas).
5.Netinkama (šios kategorijos tankai buvo nurašomi ir į suvestinius žiniaraščius neįtraukiami).


Šiais laikais nesunku rasti minėtą leidinį ir pasitikslinti citatą. Tingintiems virtualiai „atsiversti“ žurnalą – mus dominančio puslapio skanas.Ką gi matome? Kad tos nelemtos antros kategorijos apibrėžimas yra „šiek tiek“ ilgesnis už pono Marko cituojamą. Kitaip tariant – jis iš citatos vidurio tiesiog „išmetė“ jam neįtinkantį sakinį. O jei visai atvirai – jis sufalsifikavo cituojamą dokumentą. Pilnas antros kategorijos apibrėžimas skamba štai taip.

2-я категория - бывшее (находящееся) в эксплуатации, вполне исправное и годное к использованию по прямому назначению. Сюда же относится имущество, требующее войскового ремонта (текущий ремонт).

Kodėl autorius nutyli, kad į antrą kategoriją patenka ir technika, kuriai reikalingas einamasis remontas? Paaiškinimas vienas – nes tai kenkia jo teorijai.
Reikia pažymėti, kad niekas negali pasakyti, kiek antros kategorijos karinės technikos buvo tinkama kovoms „čia ir dabar“, o kiek jos reikėjo remontuoti. Elementarus pavyzdys. Divizija turi visiškai tvarkingą tanką, kurio ginkluotė, variklis su visomis savo sankabomis ir borto frikcionais techniškai tvarkingi, tik štai bėda – visiškai susidėvėjo vikšrai. Reikia pakeisti naujais. Darbas nesudėtingas, atliekamas ekipažo jėgomis. Tik štai bėda – vikšrų sandėlyje nėra ir nežinia kada bus. Tankas antros kategorijos, bet kovoms netinkamas... Pasikartosiu – niekas nežino ir jau niekados nesužinos kiek buvo tokių „bevikšrių“ antroje kategorijoje. Ir tai reikia turėti mintyje kalbant apie sovietų tankų parko kokybinę sudėtį – dalis antros kategorijos tankų buvo netinkami kovoms „čia ir dabar“. Tačiau ponas M.Soloninas be jokio sąžinės graužimo absoliučiai visus antrakategorininkus „užrašo“ į tinkamus. O kad nekiltų kažkam kvailų minčių, frazę apie einamąjį remontą "išmeta".
Tų pačių 2010 metų rugsėjo mėnesį M.Soloninas vėl atvyko į Lietuvą. Jo paskaitos Vytauto Didžiojo universitete metu aš autoriaus paklausiau dėl tos antros kategorijos ir „pamestos frazės“. Iš pradžių jis naiviai perklausė – o kas čia tokio? Ir tik prispaustas prie sienos pažadėjo, kad sekančiuose knygos leidimuose tą „pamestą“ frazę grąžins. Galvojate, kad savo pažadą įvykdė? Nebūkite naivūs... Štai puslapis iš 2012 metais į rumunų kalbą išverstos knygos.Frazės apie einamąjį remontą nerasta... Bandžiau priminti jo neįvykdytą pažadą autoriaus asmeninėje svetainėje. Tačiau vietoj atsakymo buvau užblokuotas. :)

Ir štai „Briedis“ 2017 m. Knygų mugėje pristatys paskutinę M.Solonino knygą „Paskutinė diagnozė“. Nesirengiu už ją aukoti keliolika eurų. Tačiau įdomumo dėlei peržvelgiau originalų knygos tekstą. Ne, ne visą, o tik aukščiau paminėtas vietas.

Žydų žudynės Kaune neminimos. Tačiau randame kitas paminėtas problemines vietas.
Tankų KV skaičiaus Lietuvoje apskritai ir 5 td konkrečiai problema.

Главной ударной силой были два танковых полка (9-й тп и 10-й тп), на вооружении которых суммарно числилось 50 новейших Т-34, 26 трехбашенных Т-28, 165 легких БТ-7 и 14 Т-26, всего 255 танков (перечислена только исправная бронетехника). Были в дивизии и тяжелые танки КВ в количестве 27 единиц, но в мае их передали соседям в Западный ОВО.

Autorius taip ir neišsiaiškino apie tuos 27 tankus KV, kurie 1941 m. pavasarį buvo atgabenti į Alytų. Eilinį kartą pakartosiu tai, kas rimtiems tyrinėtojams jau senokai yra žinoma ir įrodyta dokumentais - į Vakarų ypatingąją karinę apygardą iš Alytaus buvo išsiųsti 20 KV, o 7 buvo perduoti 2-ajai tankų divizijai.

Antroji kategorija knygoje poroje vietų irgi minima. Pirma vieta.

Памятуя о полувековом «мозгоимении» на тему того, что «две трети советских танков были неисправны», сразу же приведем реальные цифры по бронетанковым войскам Киевского ОВО на 1 июня 1941 г.: 1029 танков «1-й категории» (новые, исправные) и 3217 танков «2-й категории» («находящиеся в эксплуатации, вполне исправные и годные к использованию по прямому назначению»).

Kaip matote, apie „einamąjį remontą“ nei mur mur. Kita vieta kiek trumpesnė.

Итого: 312 танков, причем учтены тут только исправные танки («1-я и 2-я категории»).

Ir vėl nei užuominos, kad antroje kategorijoje galėjo būti ir „neispravnų“ tankų. Visi „na codų“, čia ir dabar. Ir nors tu kuolą ant galvos tašyk.

Ieškant citatos dėl KV Alytuje akis užkliuvo ir už mūšio dėl Alytaus aprašymo.

Первой к Алитуса подошла 20-я немецкая танковая дивизия

Čia eilinis M.Solonino „atradimas“. Nesinori ilgai leistis į detales, tačiau turimi dokumentai aiškiai rodo – pirmoji į Alytų įsiveržė 7 td.

Не стоит забывать и о том, что — если верить оперативным сводкам штаба СЗФ — вечером 22 июня к Алитусу вышла целая стрелковая дивизия (126-я сд), и не просто вышла, а «удерживала предмостный плацдарм».

но фактически эта дивизия, выдвигавшаяся из глубины округа на запад, к вечеру 22 июня смогла дойти лишь до Алитуса.

Šie du teiginiai yra paremti vieninteliu dokumentu – fronto operatyvine suvestine. Jei autorius būtų labiau pasigilinęs, tai jis būtų sužinojęs, kad 126 šd iki Alytaus nekeliavo, o liko ten, kur sutiko karo pradžią – ties Prienais. Tai šios divizijos nuopelnas (su kabutėmis ar be jų – kaip kam patogiau), kad vokiečiai nesugebėjo užimti tiltą per Nemuną ties Prienais, sovietų kariai spėjo jį susprogdinti.

Taigi, „Galutinė diagnozė“ yra paskutinė M.Solonino knyga, bent jis pats taip teigia.
Kodėl? Atsakymą irgi duoda jis pats – drastiškai kritę tiražai.
Begėdžiai jūs, nustojote Marko knygas pirkti, tai yra jam mokėti, o už dyką jis nerašys. :)
Jo reikalas rašyti ar nerašyti. Kiekvienas savo likimo kalvis, tačiau bent aš jo knygų, nei lietuviškai, nei rusiškai, nei rumuniškai daugiau pirkti nesirengiu.