?

Log in

No account? Create an account
 
 
18 December 2016 @ 06:59 pm
"Briedis". V.Bešanovas "1942-ųjų mėsmalė". Vienos pastraipos analizė.  
Portalas „Delfi“ ir vėl reklamuojama eilinę leidyklos „Briedis“ išleista karinės tematikos knygą, šį kartą tai V.Bešanovo kūrinys „1942-ųjų mėsmalė“.Lapkričio pabaigoje skaitytojai buvo pamaloninti pirma knygos ištrauka, po poros savaičių – antrąja. Pastarosios ištraukos pristatymas pradedamas citata iš knygos 272 puslapio. Citatoje pajuodinimas – mano.

Šviesusis kunigaikštis Menšikovas prieš Narvos šturmą ramino dvejojantį Petrą: „Nesikrimsk, valdove. Žmonelių pakaks.“ Stalino karvedžiai mąstė analogiškai. Raudonoji armija 1942 metais kiekvieną parą netekdavo apie 20 tūkst. nukautųjų ir sužeistųjų – po dvi divizijas. Kiekvieną dieną. Ir 1943, ir 1944 metais, ir iki pačios pergalės. Ir „išvaduoti“ Europą sovietams kainavo nė kiek nepigiau, negu Stalingrado ir Kaukazo gynyba.

Šio dienoraščio lapkričio 30 dienos įraše teigiau:

Turiu sutikti su leidyklos nuomone, kad ši knyga naudinga kruopščiam tyrėjui. O naudinga ji tiek, kiek naudingos, sakykim, Suvorovo knygos. Turiu mintyje tai, kad knygoje pateikiami teiginiai yra labai naudingi mokantis analizės.

Ką gi, pabūkime kruopščiais tyrėjais ir pabandykime paanalizuoti citatoje pajuodintą teiginį.

Pirmos klasės aritmetiką mokate? Jei, taip, tai skaičiuojam. Jei per vieną parą RA netekdavo nukautaisiais ir sužeistaisiais 20 tūkstančių karių, tai kiek jų netekdavo per vieną mėnesį? Teisingai – apie 600 tūkstančių. O per metus kiek? Teisingai, apie 7 milijonus. Vadinasi per tris metus – 21 milijonas. Dar pridėkime 1941 metų pusmetį ir 1945 pusmetį – iš viso sukrapštome apie 30 milijonų. Klausiate – iš kur gaunamas toks skaičius? Atsakau – tas skaičius yra pačiame knygos gale (523 psl.) esančiame teiginyje.Citatoje boldas – mano.

„Sovietų kariuomenės nuostoliai 1941 – 1945 metų kare iki šiol nesuskaičiuoti. Pasak B.Sokolovo“, bendri nuostoliai nukautaisiais ir mirusiais per karą su Vokietija buvo 31,1 mln. kariškių. Negrįžtamuosius Vermachto praradimus kariaujant su SSRS jis vertina 2,157 mln. žmonių“.

Taigi, apie 30 milijonų bendrų nuostolių priskaičiavo tūlas B.Sokolovas.
Stop stop stop. Tai kas, po velnių, yra tie apie 30 milijonų. Žiūrime į pajuodintas frazes. 272 puslapyje kalbama apie nukautuosius ir sužeistuosius, gi 523 puslapyje kalba eina apie nukautuosius ir mirusius. Šiek tiek skiriasi? Juk ne visi sužeistieji iškeliauja Anapilin...

Šiek tiek teorijos apie nuostolius.
Nuostoliai yra skirstomi į dvi kategorijas.
Negrįžtami nuostoliai – žuvę, mirę nuo ligų ir žaizdų, dingę be žinios ir patekę į nelaisvę.
Sanitariniai nuostoliai – sužeisti, kontūzyti, ligoniai ir apšalusieji, evakuoti į užnugarį ne mažiau kaip vienai dienai.
Negrįžtamieji nuostoliai dar skirstomi į kovinius ir nekovinius.
Koviniai – tai žuvę mūšio lauke, mirę nuo žaidų evakuacijos metu ir ligoninėse, ingę be žinios ir mūšio metu patekę į nelaisvę.
Nekoviniai – nuostoliai, betarpiškai nesusiję su kovinių užduočių vykdymu: žuvę neatsargiai elgiantis su ginklu, avarijose, aviakatastrofose, mirę nuo ligų ligoninėse ar namuose, savižudybės, sušaudyti pagal nuosprendžius už padarytus nusikaltimus.

Negrįžtamųjų nuostolių apskaita galima keliais būdais.
Vardinis metodas – sudarant vardinę kartoteką. Pliusas – itin smulkmeniškas ir išsamus. Metodo trūkumas – reikia įdėti daug darbo, galimas duomenų susidubliavimas.
Balansinis metodas – sulyginama karių skaičius buvęs periodo pradžioje papildymas ir iš gautos sumos atimama periodo pabaigoje likęs karių skaičius. Pliusas – pakankamai tikslus metodas norint apskaičiuoti ilgo periodo nuostolius. Trūkumas – neįmanoma diferencijuoti nuostolius.
Apskaitos – statistinis metodas – karinės formuotės nustatytu periodiškumu pateikia nuostolių ataskaitas; tos ataskaitos sumuojamos. Šio balanso trūkumas – galimas nuostolių sumažinimas.

Bet grįžtame prie V.Bešanovo teiginio

bendri nuostoliai nukautaisiais ir mirusiais per karą su Vokietija buvo 31,1 mln. kariškių.

Abejojančius skubu nuraminti – išversta tiksliai, patikrinau.

общая убыль убитыми и умершими в ходе войны с Германией составила 31,1 млн военнослужащих


Žiūrime į negrįžtamų nuostolių apibrėžimą – žuvę, mirę, dingę be žinios ir patekę į nelaisvę. V.Bešanovas mini tik žuvusius ir mirusius. Vadinasi, prie fantastinio žuvusių ir mirusių 31,1 mln. dar reikia pridėti kažkiek ten šimtų tūkstančių ar vieną kitą milijoną dingusių be žinios ir Dievas žino kiek milijonų patekusių į nelaisvę? Tada ir visus 40 mln. nesunkiai sudarysim. O jei dar antra tiek sužeistųjų pripliusuosim? Tokiu atveju artėja klausimas – tai ar liko tame kare nors vienas sveikas rusų kareivis?

Ironiją atidedam į šoną ir bandom analizuoti toliau. Aptariamas sakinys prasideda fraze

Pasak B.Sokolovo

Bandom ieškoti ar tikrai taip B.Sokolovas sakė/rašė. Visagalis google mums į pagalbą

Общая убыль Советских Вооруженных Сил в ходе войны с Германией убитыми и умершими от ран, болезней, несчастных случаев и иных причин, а также пленными и инвалидами составляет по нашей оценке около 31,1 млн. человек.

Nemokantiems rusiškai – vertimas. Pajuodinta – mano.

Sovietinių ginkluotųjų pajėgų bendri nuostoliai kare su Vokietija užmuštaisiais ir mirusiais nuo žaizdų, ligų, nelaimingų atsitikimų ir kitų priežasčių, o taip pat belaisviais ir invalidais, mūsų vertinimu sudarė 31,1 mln. žmonių.

Na pagaliau, pagaliau prisikasėm iki pirminio šaltinio. Tik analizuojant tą pasak B.Sokolovo, matome dar vieną neatitikimą. V.Bešanovas vienoje vietoje (be jokių užuominų į informacijos šaltinius) kalba nukautuosius ir sužeistuosius, kitoje vietoje (pasak B.Sokolovo) apie sužeistuosius ir mirusius, tačiau pats B.Sokolovas teigia, kad į tą 31,1 mln. skaičių įeina ne tik žuvę ir mitę nuo žaizdų, bet ir invalidai bei patekę į nelaisvę. O, kaip žinome, tų belaisvių buvo ne vienas milijonas.

Tiek to, pamirškime V.Bešanovą ir pasidomėkime B.Sokolovu – kokiu būdu jis sugeba priskaičiuoti tuos dešimtis milijonų.

Наиболее надежными нам представляются данные о безвозвратных потерях за ноябрь, когда Красная Армия почти не понесла потерь пленными, а линия фронта была стабильна вплоть до 19-го числа. Поэтому можно считать, что потери убитыми и умершими от ран учтены в этом месяце полнее, чем в предшествовавшие и последующие, когда быстрое перемещение фронта и штабов затрудняло учет, и что безвозвратные потери в ноябре приходятся почти исключительно на убитых и умерших от ран, болезней и несчастных случаев (отметим, что здесь могут быть учтены небоевые потери лишь действующей армии, без умерших от болезней военнослужащих тыловых округов и Дальневосточного фронта). Тогда на 413 тыс. убитых и умерших будет приходиться показатель в 83% пораженных в боях, т. е. на 1% среднемесячного числа пораженных в боях приходится приблизительно 5,0 тыс. убитых и умерших от ран и болезней. Если же принять за базовые показатели января, февраля, марта или апреля, то там соотношение, после исключения примерного числа пленных, будет еще большим - от 5,1 до 5,5 тыс. погибших на 1% от среднемесячного числа пораженных в боях. Декабрьские же показатели явно страдают большим недоучетом безвозвратных потерь из-за быстрого перемещения линии фронта.

Bandau versti.

Labiausiai patikimais mums atrodo duomenys apie [1942] lapkričio negrįžtamus nuostolius, kai Raudonoji Armija beveik nepatyrė nuostolių belaisviais, o fronto linija buvo stabili iki 19-os dienos. Todėl galime manyti, kad nuostoliai užmuštaisiais ir mirusiais nuo žaizdų šį mėnesį yra tikslesni, nei kad prieš tai buvusiais mėnesiais, kai greitas fronto ir štabų judėjimas apsunkino žuvusiųjų ir mirusių nuo žaizdų, ligų ir nelaimingų atsitikimų (pažymėsime, kad čia gali būti apskaityti nekoviniai nuostoliai tik veikiančioje armijoje, be mirusiųjų nuo ligų kariškių užnugario apygardose ir Tolimųjų Rytų fronte) apskaitą. Tada 413 tūkst. žuvusių ir mirusių teks 83 % rodiklis nuo visų, pažeistų mūšiuose, t.y. 1 % vidutinio mėnesio pažeistų mūšiuose skaičiaus teks apytikriai 5,0 tūkst. žuvusių ir mirusių nuo žaizdų. Jeigu priimti už bazinį rodiklį sausio, vasario, kovo ar balandžio rodiklius, tai ten santykis bus dar didesnis – nuo 5,1 iki 5,5 tūkst. žuvusių 1 % nuo mėnesio vidutiniškai pažeistų mūšiuose. Gi gruodžio rodikliai aiškiai kenčia negrįžtamų nuostolių nepritekliumi dėl fronto linijos greito judėjimo.

Ką nors supratote šioje abrakadabroje? Aš dvi paras kankinausi bandydamas suprasti, kol supratau pagal maždaug tokią analogiją.

Jei ligoninės vidaus ligų skyriaus penkioliktos palatos ligonių vidutinė temperatūra kovo mėnesį yra 37,6 laipsnių, tai ir visų kitų palatų ligonių ir visais kitais mėnesiais ta vidutinė temperatūra yra tokia pati.

Sakysite – kliedesiai? Ir aš su jumis visiškai sutinku.

Tiek to, tegul bus toks apskaičiavimo metodas. Bet tada tokiu pačiu metodu reiktų bandyti apskaičiuoti ir vokiečių nuostolius. Bandom skaityti kas V.Bešanovo knygoje sakoma apie tuos vokiečių nuostolius.

Negrįžtamuosius Vermachto praradimus kariaujant su SSRS jis vertina 2,157 mln. žmonių.

Žiūrime ką „jis“ (t.y. B.Sokolovas) sako apie tuos vokiečių praradimus.

общее число погибших на советско-германском фронте германских военнослужащих в 2157 тыс.

Vertimas.
...bendras sovietų - vokiečių fronte žuvusių vokiečių karių skaičius 2157 tūkst.

Atkreipėte dėmesį į žodį „žuvusių“. Bet juk V.Bešanovas teigia, kad tie 2 milijonai su trupučiu yra negrįžtami praradimai. O tai kur belaisviai?

Viskas tvarkoj, yra tie belaisviai B.Sokolovo tekste, sekančiame sakinyje jis juos mini, tik V.Bešanovas apie tai „pamiršta“ paminėti..

Пленных немцев до 30 апреля 1945 г. Красная Армия захватила около 950 тыс. человек

Vertimas.
Raudonoji Armija iki 1945 m. birželio 30 į nelaisvę paėmė apie 950 tūkst. vokiečių.

Taigi, B.Sokolovas vokiečių negrįžtamų nuostolių priskaičiuoja apie 3 mln. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad skaičiuodamas juos jis nenaudoja to paties metodo, kaip kad skaičiuodamas Raudonosios Armijos nuostolius. O galėtų. Visa bėda, kad naudojant jo išrastą „ligoninės ligonių vidutinės temperatūros“ metodą jis priskaičiuotų tų vokiečių negrįžtamų nuostolių ne tris, bet keliolika milijonų...

Įvertindamas V.Bešanovo knygą „1942 mėsmalė“ aš sakiau – taip, ji yra naudinga, labai naudinga besimokant analizės. Bet ar verta tam išmesti į balą aukoti keliolika eurų? Jei norima analizuoti tekstą, tam reikia žinoti originalo kalbą. O originalo kalba ši knyga seniai "kabo" internete. Norima pasižiūrėti paveiksliukų apie karą? Tai juk visi tie paveiksliukai surankioti iš interneto. Todėl mano išvada - neverta ta knyga nei keliolikos, nei kelių eurų. Nebent ją jums kas nors padovanos. :)